• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Uslovi korišćenja veb-sajta www.giftedlab.org

  1. ČLANAK 1: UVODNE NAPOMENE

  • Ovi opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu „UK“) se odnose na pristup i korišćenje websajta „www.giftedlab.org“ (u daljem tekstu „Sajt“ ili „Platforma“) i usluga, sadržaja i drugih funkcionalnosti koje su dostupne na Sajtu (u daljem tekstu „Usluge“). Naročito, UK se odnose na prodaju Usluga dostupnih na Sajtu.
  • Vlasnik Sajta je Miona Majstorović Lemaître, samostalni preduzetnik (samozaposlena) sa sedištem na adresi 5 rue Christiani 75018 Pariz, Île-de-France, Francuska, registovana kod URSSAF/Régistre du commerce et des sociétés de Paris, PIB (SIRET) 88045727000010, emejl adresa: miona@giftedlab.org. (u daljem tekstu „GiftedLab“).
  • Pristupanjem Platformi, kreiranjem korisničkog naloga, korišćenjem Usluga, sadržaja ili bilo koje druge funkcionalnosti dostupne na Platformi, vi prihvatate UK kao pravno vezujući dogovor između GiftedLab i vas, te vi razumete i saglasni ste da ste deo ovog sporazuma.
  • GiftedLab zadržava pravo da promeni kada god je potrebno UK i druga pravila i politiku koje se odnosi na dostupne Usluge. Promene stupaju na snagu na dan kada su postavljene na ovu veb-stranicu. GiftedLab preporučuje da korisnici s vremena na vreme provere UK i druga pravila i politiku dostupne na Platformi, kojima se regulišu dostupne Usluge, tako da korisici budu svesni takvih promena. Kontinuirana upotreba ove aplikacije nakon što su UK promenjeni smatraće se prihvatanjem UK.
  • Ako se pronađe da jedna ili više odredbi iz UK nije u redu/ ili su nevažeće, ilegalne ili neizvodljive, smatraće se da nenapisanim, a ostale odredbe ostaće na snazi.
  • Korišćenje uslugama, elementima i sadržajem dostupnim na Platformi na način koji je u suprotnosti sa UK smatraće se kršenjem UK.
  • Možete uputiti GiftedLab-u bilo koje pitanje, žalbu ili sugestiju na sledeći imejl: miona@giftedlab.org

   

  2. ČLAN 2 : SVRHA SAJTA

  • Sajt pruža usluge koje se sastoje od raznih aktivnosti za decu, roditelje, timove, organizacije itd. sa ciljem da se neguje i razvija potencijal korisnika Platforme.
  • Neke od Usluga obezbeđuje direktno Miona Majstorović Lemaître, a Usluge koje se sastoje od različitih časova i kurseva mogu obezbediti drugi profesionalni edukatori-saradnici, preko Platforme.
  • Ukoliko se odlučite da kupite Usluge koje obezbeđuju drugi profesionalni edukatori osim Mione Majstorović Lemaître, Platforma služi kao posrednik koji povezuje vas i druge profesionalne edukatore. Individualne reference svakog edukatora biće dostupne na Platformi.
  • Nakon registrovanja, npr. kreiranja računa na platformi, moći ćete kupovati usluge (uključujući proizvode kao što su knjige, karte itd.) na Platformi:
  1. Časovi i kursevi francuskog kao stranog jezika (FLE)
  2. Kursevi iz lingvistike, marketinga, komunikologije, socio-emocionalnog učenja (SEL) SEL koučinga, koučing za učenje dece visokog intelektualnog potencijala i 2e (dvostruko izuzetnih) itd.;
  3. Radionica za decu, tinejdžere, mlade ljude, roditelje, edukatore, profesionalce, organizacije;
  4. Savetovanje/koučing sesije;
  5. Webinari te kraće ili duže sesije onlajn treninga/koučinga;
  6. Konferencije i druge tipove profesionalnog treninga;
  7. Grupe proučavanja knjiga;
  8. Grupe diskusija i podrške;
  9. Kupovina materijala (karti, priručnika) povezanih sa temama koje Sajt pokriva
  10. Kupovina rezimea knjiga o darovitosti, visokom intelektualnom potencijalu i 2e (dvostruko izuzetnima) itd
  11. Učestvovanje na forumima (uključujući grupe za diskusiju i grupe podrške, webinare, itd.)

  Druge dostupne usluge, sadržaj i elementi.

  U daljem tekstu zajednički nazvane „Usluge“.

  • Neke od ovih usluga su samo dostupne korisnicima koji su otvorili račun na socijalnim mrežama kao što je Fejsbuk, Vojstred, Cisko Vebeks Webex (Facebook, Voicethread, Cisco Webex), etc.
  • Korisnici mogu da se odluče za primanje njuzletersa GiftedLab-a, koje mogu sadržati interesantne informacije vezane za Usluge.

  3. ČLAN 3: REGISTRACIJA I PRISTUP KORISNIKA

  • Termin „Korisnici“ se koristi i podjednako se odnosi na fizička i pravna lica koja
  1. pristupaju Platformi bez registracije, samo u svrhe informisanja (u daljem tekstu: „Posetioci“); ili
  2. pristupaju Platformi i kreiraju svoj korisnički račun na Platformi (u daljem tekstu: „Registrovani Korisnici“).
  • Registrovani Korisnici mogu otvoriti račun na platformi u svoje sopstveno ime, ili, u slučaju dece ispod 18 godina starosti, račun mogu otvoriti njihovi roditelji/pravni staratelji/zastupnici. U ovom slučaju, i roditelji i deca se smatraju registrovanim korisnicima i moraju prihvatiti ove Uslove korišćenja.
  • Od Registrovanih Korisnika se traži da obezbede kompletne, tačne i važeće podatke kada otvaraju raćun na Platformi. Svaki registrovani korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se tiču njegovog korisničkog računa, kao i za zaštitu svoje lozinke. U slučaju da su registrovani korisnici deca, njihovi roditelji/pravni staratelji/zastupnici su odgovorni do one mere koju dopušta primenjeni zakon. Zabranjeno je koristiti račun i podatke drugih osoba u svrhu registrovanja.
  • Samo registrovani članovi će biti u stanju da kupe uslugu dostupnu na Platformi.
  • Kada se registruje, Korisnik se slaže da obezbedi tačne i važeće podatke. Naročito se Korisnik slaže da obezbedi njegovu/njenu imejl adresu kako bi dobio informacije vezane za Usluge od GiftedLab-a. Svaku informaciju koju je GiftedLab poslao Korisniku imejl, smatraće se da ju je Korisnik pročitao.
  • Svaki Registrovani Korisnik može tražiti brisanje korisničkog računa na Plaformi, a Giftedlab će izbrisati takav račun.
  • GiftedLab zadržava pravo da odbije pristup Platformi i Uslugama, jednostrano i bez prethodnog obaveštenja, bilo kom Korisniku koji se ne povinuje ovim Uslovima Korišćenja.
  • Konsultovanje Sajta je dostupno  bez novčane nadoknade bilo kom Korisniku koji ima pristup internetu. Svi troškovi kojis se odnose na pristupanje Sajtu, bilo da se radi o troškovima hardvera, softvera ili pristupu Internetu, isključivo ih snosi Korisnik. Korisnik je isključivo odgovoran za dobro funkcionisanje njegove/njene kompjuterske opreme i pristupa Internetu.  GiftedLab ne garantuje da će Sajt biti stalno dostupan i bez tehničkih smetnji. GiftedLab nije vezan ni za kakvu obavezu rezultata koji se tiče dostupnosti Sajta i nije ni na koji način odgovoran za prekide i posledice koje mogu proizaći iz toga. GiftedLab takođe zadržava pravo da obustavi, prekine ili ograniči pristup celom ili delovima Sajta u bilo koje vreme i za bilo koji period (uključujući za stalno) bez najave, baš bez ikakvog razloga. Korisnik je obavešten da GiftedLab može okončati ili promeniti karakteristike usluga na Sajtu u bilo koje vreme.  GiftedLab zadržava pravo da prekine sa radom zbog tehničkog održavanja radi dobrog funkcionisanja Sajta i sadržaja na njemu ili zbog ažuriranja Sajta ili iz bilo kog drugog razloga.
  • Korisnik može kontaktirati GiftedLab kako bi prijavio bilo kakvo ilegalno ili očito nedopustivo ponašanje ili sadržaj. Ovo se može uraditi slanjem imejla na miona@giftedlab.org.

  4. ČLAN 4 : SADRŽAJ SAJTA I SADRŽAJ KOJI SE ODNOSI NA KORISNIKA

  • Za potrebe ovih Uslova Korišćenja, termin „Sadržaj“ uključuje, ali se ne ograničava, na GiftedLab brend, informacije, podatke, tekst, fotografije, video i audio dosijee, pisane najave i komentare, softver, napisane scenarije, vizualna rešenja, dizajn, logoe i robne marke koje su kreirane, distribuirane i drugačije dostupne preko Platforme.
  • GiftedLab je jedini vlasnik Sadržaja i Sadržaj se jedino može koristiti u privatne, nekomercijalne svrhe. Sadržaj ne može biti umnožen, reprodukovan, javno prikazan (emitovan na televiziji), distribuiran ili drugačije korišćen u komercijalne svrhe bez prethodne pisane saglasnosti GiftedLab-a.
  • „Sadržaj koji se odnosi na korisnika“ je bilo koji sadržaj koji je korisnik kreirao, postavio na internet, dodao, objavio, poslao ili distribuirao putem Platforme.
  • Korisnik garantuje da je sav sadržaj koji se na njega odnosi tačan, kompletan, prihvatljiv i ispravan te se povinuje primenjenim zakonima i ovim Uslovima korišćenja. Korisnik daje GiftedLab-u ekskluzivnu dozvolu da revidira, uređuje, publikuje, distribuira ili drugačije koristi Sadržaj koji se odnosi na Korisnika  na bilo koji način dozvoljen zakonom koji se primenjuje.
  • GiftedLab ne garantuje niti je na bilo koji način odgovoran za : 1) kompletnost, tačnost, istinitost, dostupnost, pravovremenost, sigurnost i pouzdanost bilo kog sadržaja i GiftedLab ne garantuje i ne preuzima odgovornost za kompletnost, tačnost, istinitost, dostupnost, pravovremenost, sigurnost i pouzdanost sadržaja koji se odnosi na Korisnika; 2) kompenzaciju bilo koje štete operativnog sistema Korisnika, gubitak podataka ili druge štete prouzrokovane Korisnikovim pristupom ili korišćenjem Platforme ili Usluga ili bilo kojeg sadržaja ili materijala koji se odnose na Korisnika; 3) brisanje ili nesposobnost da se pohrani ili prosledi bilo koji sadržaj ili material koji se odnosi na Korisnika  ili bilo koje druge komunikacije koju Platforma ima; i 4) ne garantuje da će se Platforma povinovati zahtevu Korisnika i da će biti dostupna tako da radi bez prekida, sigurno i da se ne dešavaju greške. Korisnik neće imati pravo da pravno goni GiftedLab u vezi sa okolnostima navedenim u ovoj tački niti da traži odštetu.

  5. ČLAN 5: INTELEKTUALNA SVOJINA

  • Sav Sadržaj definisan u tački 4.1 kao i sam Sajt, uključujući ime, brend, logoe, dizajn, tekstove, grafike, slike, video snimke, informacije, logoe, ikonice dugmadi, softver, audio zapisi, Usluge i ostalo, su vlasništvo GiftedLab-a tj. Mione Majstorović Lemaître, koja je jedina vlasnica svih ovih prava koji se odnose na intelektualno vlasništvo. Elementi sadržaja su zaštićeni autorskim pravom, zakonom o zaštitnom znaku/žigu, zakonom o dizajnu i/ili drugim pravima koji se odnose na intelektualno vlasništvo.
  • Bilo kakvo prikazivanje i/ili reprodukovanje i/ili korišćenje celog ili delova Sadržaja i Usluga koje nudi GiftedLab, u celini ili delimično, na bilo koji to način bilo, je striktno zabranjeno bez prethodno dobijenog pisanog odobrenja GiftedLab-a i može prouzrokovati pravni postupak.
  • Bilo koje potpuno ili delimično reprodukovanje Sadržaja, bez izričitog odobrenja GiftedLab-a, će predstavljati prekršaj zakona o zaštitnom znaku/žigu, pa je u skladu sa tim zabranjeno odredbama kodeksom o intelektualnom vlasništvu. Ovaj sajt i njegov sadržaj su zaštićeni poput književnih i umetničkih dela po francuskom zakonu o autorskim pravima.
  • Pristup GiftedLab-u ne daje Korisnicima bilo koje pravo korišćenja (pogotovo ne pravo na reprodukciju, predstavljanje, adaptaciju, itd.) elemenata zaštićenih zakonom o intelektualnom vlasništvu vezanim za GiftedLab, koji ostaju, u svim okolnostima, vlasništvo GiftedLab-a tj. Mione Majstorović Lemaître.
  • Osim ako unapred nije izričito dogovoreno, korisniku nije dozvoljeno da menja, reprodukuje, ustupa, pozajmljuje, prodaje, distribuira ili stvaraju izvedena dela zasnovana u celini ili delom na materijale na Giftedlab websajtu ili katalogu usluga/proizvoda.
  • Korisniku je izričito zabranjeno da reprodukuje (osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu), da izdaje, uređuje, prenosi, distribuira, prikazuje, uklanja, briše, dodaje, menja ili drugo radi sa sajtom i materijalima koji se na njemu nalaze, ili da prodaje ili učestvuje u prodaji ovog sajta, materijalu koji se na njemu nalaze ili bilo kog povezanog softvera ili bilo kog dela sadržaja.
  • GiftedLab, tj. Miona Majstorović Lemaître je ekskluzivni primalac ili onaj koji ima licencu na prava na intelektualnu svojinu u vezi sa sadržajem koji je prisutan ili koji je dostupan putem Sajta i/ili GiftedLab-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kurseve, materijal za obuku, video snimke, prezentacije u Powerpoint-u, tekstove, crteže, fotografije, muziku, dizajn, logoe, dugmad, kompilaciju slika i podataka. Ovaj sadržaj je zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini, uključujući zakon o autorskim pravima i bazama podataka.
  • GiftedLab je takođe kreator video i audio snimaka dostupnih na Sajtu i poseduje svoja prava na intelektualnu svojinu i po ovom pitanju. Kupovina proizvoda i/ili Usluga na Sajtu ne podrazumeva bilo kakav prenos ili posedovanje licence na prava o intelektualnoj svojini Korisniku. Preuzimanjem ili kopiranjem predmeta sa ovog sajta neće se dobiti ni jedan naslov ili pravo bilo koje vrste ili softvera.
  • GiftedLab garantuje Korisniku neekskluzivno pravo/licencu da koristi Sajt. Ovo pravo/licenca je strogo lična i ne može se dodeliti niti preneti trećoj strani.   Pravo važi dok traje korišćenje Sajta.
  • Strogo je zabranjeno, bez prethodno napisanog odobrenja ili na neki drugi način, osim za privatne potrebe korisnika u vezi sa praćenjem obuke i kurseva, izvlačiti, preuzimati, koristiti, ponovo koristiti, reprodukovati, širiti, distribuirati, u bilo kom obliku i na bilo kom drugom mediju, ceo ili delove Sadržaja i Usluga. Konkretno, ne smete koristiti ni jedan alat za prikupljanje ( u jednom ili više slučajeva) ili ponovo upotrebljavati značajan deo bilo kog Sadržaja bez izričitog, prethodno pribavljenog, pismenog pristanka kompanije GiftedLab.
  • Svaka neovlašćena upotreba Sadržaja, Usluga ili bilo kog od njihovih elemenata predstavlja kršenje autorskih prava i može rezultirati građanskim ili krivičnim postupkom i plaćanjem štete.

  6. ČLAN 6 : OBAVEZE KORISNIKA I PRAVILA PONAŠANJA

  • Korisnik je odgovoran za svoja dela u vezi sa korisničkim sadržajem, sadržajem platforme i uslugama.
  • Korisniku je zabranjeno postavljanje na internet, slanje, preuzimanje sa interneta, objavljivanje, snimanje sadržaja sa ekrana, distribuiranje ili dopuštanje da se distribuira korisnički sadržaj putem platforme, i ne sme dozvoliti trećim licima da:
  1. Krše prava intelektualne svojine drugih, uključujući patente, žigove, autorska prava i druga vlasnička prava, osim ako ne postoji licenca ili druga održiva pravna osnova za objavljivanje takvog sadržaja;
  2. Dele netačan, lažan, neprikladan, ilegalan, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, vulgaran, nepristojan materijal sa sadržajima pornografije, koji može dovesti do govora mržnje, rasne, verske ili druge diskriminacije;
  3. Narušavaju nečiju privatnost ili da se na bilo koji drugi način krše prava drugog korisnika ili treće strane;
  4. Deli poverljiv i/ili komercijalno osetljiv, odnosno definisan kao poslovna tajna;
  5. Neovlašćeni ili neželjeni reklamni materijal, nepotrebna pošta, spam poruka ili bilo koji drugi oblik neovlašćenog oglašavanja;
  6. Sadrži viruse ili bilo koji kod, dokument ili program kreiran ili korišćen sa namerom da ošteti ili poremeti rad bilo kog softvera, hardvera, telekomunikacijske opreme ili da dobiju neovlašćeni pristup bilo sistemu GiftedLab-a, podacima, lozinkama ili drugim informacijama.
  7. Predstavlja se kao druga osoba ili entitet, tj. koristi bilo čije podatke za identifikaciju ili otkriva poverljive finansijske informacije trećih lica;
  8. Namerava da promoviše drugi sadržaj, uključujući deljenje linkova drugih preduzeća, onlajn prodavnica, a posebno konkurentskih platformi.
  • Korisniku je zabranjeno da poduzima bilo kakvih radnji koje: 1) prouzrokuju ili mogu prouzrokovati nerazumno opterećenje mreže i opteretiti infrastrukturu platforme 2) poremetiti ili pokušati poremetiti redovan rad platforme, usluga ili bilo koje povezane aktivnosti; 3) ometa sigurnosne protokole i funkcionalnost platforme i/ili usluga (kao račune i sisteme drugih povezanih sa Platformom i/ili Uslugama) 4) pokretanje bilo kog oblika neželjene pošte ili automatizovanih poruka na Platformu i/ili Usluge.
  • Korisniku je zabranjeno: 1) vršiti inverzivni inženjering, dekompilirati, rastavljati, dešifrovati ili na bilo koji drugi način izolovati izvorni kod Platforme i/ili Usluga ili bilo koje srodne tehnologije, ili kopirati ili izmeniti bilo koji njen deo tj. kreirati ideje, stvoriti derivate ideja, proizvoda i/ili usluga zasnovane na Platformi i/ili Uslugama, ili bilo kojoj srodnoj tehnologiji (osim uz prethodnu napisanu saglasnost GiftedLab-a); 2) referisati se na bilo koju poveznicu ili bilo koji Sadržaj ili informaciju dostupnu na Platformi (osim uz prethodnu napisanu saglasnost GiftedLab-a); 3) koristiti bilo kakvu informaciju, sadržaj ili podatke na Sajtu kako bi ponudio Uslugu koja se smatra da se nalazi u konkurenciji sa GiftedLab-om; 4) prodavati, trgovati ili monetizovati informacije, sadržaj ili podatke na Platformi ili Usluga koje se nude putem Platforme, bez prethodnog pristanka GiftedLab-a.
  • U slučaju kršenja pravila ponašanja i ograničenja utvrđenih u članu 6., GiftedLab će poslati obaveštenje Korisniku tražeći da Korisnik izbriše ili izmeni Korisnički sadržaj koji krši ove UK u određenom vremenskom periodu; ako Korisnik ne preduzme mere u navedenom vremenskom roku radi usklađivanja / modifikovanja Korisničkog sadržaja, GiftedLab zadržava pravo da privremeno suspenduje Korisnički račun ili trajno zabrani pristup Platformi i Uslugama, u kom slučaju će Korisnikov nalog biti izbrisan;
  • U slučaju suspendovanja ili zabrane pristupa Platformi, i brisanja naloga na Platformi, Korisnik neće imati pravo na naknadu štete zbog nemogućnosti da koristi Platformu koju je izazvao sam korisnik.
  • Bez obzira na tačke 6.5 and 6.6, GiftedLab, tj. Miona Majstorović Lemaître može poduzeti građanski ili krivični postupak i zahtevati nadoknadu štete u slučaju da Korisnik krši ovaj član 6.

  7. ČLAN 7 : KUPOVINA I PLAĆANJE USLUGA

  • Ako registrovani korisnik želi da kupi Uslugu (ili proizvod) dostupne na Platformi, oni to mogu učiniti odabiranjem željene Usluge, unošenjem svojih ličnih podataka potrebnih za pružanje Usluge, i u slučaju kupovine usluga, dostavljanjem GiftedLab-u njihove adrese gde se vrši isporuka.
  • Neto cene usluga ili proizvoda dostupnih na platformi biće naznačene na platformi. (PDV nije primenljiv, član 293B CGI)
  • Ako proizvod uključuje fizičku isporuku, troškovi isporuke su naznačeni odvojeno. Cena ne uključuje carinske i / ili uvozne takse koje kupac može platiti za narudžbine izvršene izvan Evropske unije. Te troškove kupac plaća direktno nadležnim organima. Odgovornost kupca je da sazna za ove carine i poreze koji se primenjuju na njihovu pošiljku.
  • Usluge će se pružati nakon što se izvrši celokupno plaćanje korišćenjem jednog od načina plaćanja predviđenih u odeljku 7.6, u skladu sa rokovima za pružanje Usluga ponuđenih na Platformi. U slučaju mogućnosti plaćanja na rate, ova mogućnost će biti blagovremeno saopštena Korisnicima.
  • Ako odabranu Uslugu pruža profesionalni edukator koji nije Miona Majstorović Lemaître, uplata se vrši direktno tom profesionalnom edukatoru, na bankovni račun koji profesionalni edukator pruža direktno Registrovanom korisniku.
  • Ako Miona Majstorovic Lemaître pruža odabranu Uslugu, na raspolaganju je nekoliko načina plaćanja, kako sledi
  1. Kreditna kartica: plaćanja se vrše putem sigurnog sistema Revolut / Stripe koji koristi SSL (Secure Socket Layer) protokol tako da se informacije koje se prenose šifruju softverskim putem. Korisnik će e-poštom primiti potvrdu o uplati, kao i potvrdu o plaćanju kojom se potvrđuje terećenje njegovog / njenog bankovnog računa.
  2. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, Sajt koristi Stripe / Revolut sigurnosni sistem, pružaoca usluge specijalizovanog za sigurnost onlajn plaćanja. Ovaj sistem korisniku garantuje potpunu poverljivost njegovih / njenih bankovnih podataka. Transakcija kreditnom karticom između Korisnika i sigurnog sistema je stoga u potpunosti šifrovana i zaštićena. GiftedLab ne čuva podatke o banci korisnika u elektronskoj formi;
  3. Paypal;
  4. Efemerna bankarska kartica: ovo je pripejd kartica koju Korisnik može dobiti od svoje neo-banke kako bi svoju kupovinu na mreži učinio još sigurnijom.
  5. Bankovni transfer na Revolut Business račun GiftedLab-a.
  • Porudžbine proizvoda dostavljaju se na poštansku adresu koju je Korisnik prilikom potvrde svoje porudžbine naznačio kao adresu za isporuku. Korisnik će biti odgovoran ako su pružene informacije pogrešne ili nepotpune i ne dozvoljavaju isporuku naručenih proizvoda. Naručeni proizvodi dostavljaju se na adresu za isporuku koju je Korisnik naznačio u trenutku slanja porudžbine.
  • Dostava se vrši na rizik i na račun/teret Korisnika.
  • GiftedLab zadržava pravo da obustavi ili odbije narudžbinu, posebno u slučaju da se pokaže da su podaci koje je Korisnik saopštio očigledno pogrešni ili nepotpuni.
  • Korisnik se mora pobrinuti da su podaci za pružanje Usluga ili isporuku proizvoda tačni i ostaju tačni do potpune isporuke naručenog/naručenih proizvoda. Korisnik se stoga obavezuje da će obavestiti GiftedLab o svakoj promeni podataka na obračunu i/ili u isporuci koja se dogodi između porudžbine i isporuke, slanjem imejla na adresu korisničke službe bez odlaganja. Ako u tome ne uspe, u slučaju kađnjenja i/ili greške u isporuci, Korisnik ne može smatrati GiftedLab odgovornim za neusph u isporuci, a odeljenje korisničke službe preduzeća GiftedLab kontaktiraće Korisnika za drugu isporuku o trošku Korisnika.

  8. ČLAN 8 : PRAVO NA ODUSTANAK

  • U skladu sa Članovima L.221-18 i dalje francuskog zakona o zaštiti potrošača, Korisnik/Potrošač ima na raspolaganju 14 dana od izdavanja računa o kupovini proizvoda na Sajtu da izvrši svoje pravo na odustanak kod GiftedLab-a, bez potrebe da pravda svoje razloge ili da plati bilo kakvu kaznu.
  • Svi Proizvodi/Usluge se mogu refundirati, osim onih koji su isključeni članom L. 221-28 Zakona o zaštiti potrošača koji se nalaze u nastavku:
  • Pravo na odustanak ne može se ostvariti za ugovore :
  1. Pružanje usluga koje se u potpunosti izvršavaju pre kraja perioda odustanka i kada je izvršenje započelo nakon što je potrošač dao prethodnu izričitu saglasnost i izričito se odrekao prava na odustanak;
  2. Snabdevanje robom ili uslugama čija cena zavisi od kolebanja na finansijskom tržištu van kontrole trgovca i do kojih može doći tokom perioda odustanka;
  3. Snabdevanje robom po zahtevima potrošača ili očigledno personalizovano;
  4. Ponuda robe koja će verovatno brzo pogoršati ili kojoj će brzo isteći rok;
  5. Snabdevanje robom koju je potrošač otvorio nakon isporuke i koja se ne može vratiti iz razloga higijene ili zdrastvene zaštite;
  6. Snabdevanje robom koja se, nakon isporuke i po svojoj prirodi nerazdvojivo meša sa drugim proizvodima;
  7. Snabdevanje alkoholnim pićima čija isporuka se odlaže duže od trideset dana i čija vrednost dogovorena u vreme zaključenja ugovora zavisi od tržišnih fluktuacija van kontrole trgovca;
  8. Radovi na održavanju i popravci koji se mogu hitno obaviti u kući potrošača i na izričit zahtev potrošača u granicama mogućnosti obezbeđivanja rezervnih delova i strogo neohodnog posla za obaviti kako bi se rešilo hitan slučaj;.
  9. Snabdevanje audio ili video zapisima ili računarskim softverom kada ih je potrošač otvorio nakon isporuke;
  10. Snabdevanje novinama, periodičnim izdanjima ili časopisima,, sa izuzetkom pretplatničkih ugovora za ove publikacije;
  11. Zaključene na javnoj aukciji;
  12. Pružanje usluga smeštaja, usluga prevoza, iznajmljivanja automobila, ugostiteljstva, ili slobodnih aktivnosti koje se moraju pružiti na određeni datum ili vreme;
  13. Isporuka digitalnog sadržaja, koja nije obezbeđena na opipljivom medijumu, a čije je izvršenje započelo nakon što je potrošač prethodno dao izričitu saglasnost i izričito se odrekao prava na odustajanje.
  • Fizički predmet koji se isporučuje:

  Korisnik koji kupi fizički predmet koji se može isporučiti sa  veb-stranice može odustati od ugovora u roku od 14 dana slanjem imejla na adresu miona@giftedlab.org u kom iskazuje svoju volju da odustane od ugovora pod uslovom da nije otpečatio/otvorio predmet nakon isporuke. Roba se šalje poštom.

  • Audio ili video proizvodi:

  Korisnik koji naručuje audio ili video proizvode na Giftedlab-ovom veb-sajtu NEMA pravo na odustajanje, u skladu sa članom L.221-28 Zakona o zaštiti potrošača. Potvrđujući svoju porudžbinu, potrošač prihvata da izvršenje usluge započinje odmah isporukom digitalnog audio ili video proizvoda.

  • Otvoren pristup e-učenju :

  Potrošači koji žele da se registruju za onlajn obuku dostupnu u bilo kom trenutku (bez određenog datuma završetka) mogu odustati od ugovora u roku od 14 dana, slanjem imejla na miona@giftedlab.org.

  Međutim, nakon što je obuka započeta isporukom prvog modula od strane GiftedLab-a, pravo na odustajanje više neće biti moguće u skladu sa članom L.221-28 Zakona o zaštiti potrošača.

  • Onlajn konferencije, webinari ili obuke/radionice:

  Potrošači koji žele da se registruju za onlajn konferenciju, webinare, obuke ili radionice NEMAJU pravo odustajanja sve dok je događaj zakazan za određeni datum ili period, u skladu sa članom L.221-28 francuskog Zakona o zaštiti potrošača. Osim ako se posebno ne dogovore u određenim uslovima svakog događaja, troškovi učešća dospevaju u trenutku registracije i neće biti vraćeni.

  Tamo gde potrošač ima pravo na odustanak, uplaćeni iznos se vraća u roku od 14 dana od pismenog obaveštenja o odustajanju, koristeći ista stredstava plaćanja koja potrošač koristi za originalnu porudžbinu.

  Kada se pravo na odustanak odnosi na fizički proizvod koji je isporučen potrošaču, potrošač se obavezuje da vrati proizvod GiftedLab-u u roku od četrnaest (14) dana od obaveštenja o svojoj odluci da odustane od ugovora.  Slanje nazad je na trošak i odgovornost potrošača. Povraćaj novca će se izvršiti u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe od strane Giftedlab-a.

  Kako bi ostvario pravo na odustanak od Porudžbine, Korisnik mora da obavesti o svojoj odluci da odustaje od kupovine koristeći obrazac za povlačenje koji se nalazi u dodatku ovog dokumenta ili putem nedvosmislene izjave, bez navođenja razloga.  Svoju odluku o odustanku, on/ona mogu na bilo koji način saopštiti GiftedLab-u. Da bi nas obavestio/la o ovoj odluci, Korisnik/Kupac nam može poslati obrazac za odustanak koji je propisno popunjen i potpisan na sledeću adresu: miona@ giftedlab.org.

  • Korišćenje i posledica prava na odustanak :

  U slučaju da Korisnik obavesti na bilo koji način GiftedLab o svojoj odluci o odustanku, GiftedLab će mu/joj bez odlaganja poslati, na trajnom mediju (naročito imejlom), potvrdu o prijemu odustanka.

  Korisnik mora vratiti proizvode u istim uslovima u kojiima ih je primio i sa svom ambalažom, dodacima i uputstvima  (osim ako je/su proizvod(i) već bili otpakovani, onda se pravo na odustanak ne može izvršiti, član L221-29, ), što je pre moguće i najkasnije u roku od 14 dana od obaveštenja o odluci o odustanku od ovog ugovora na sledeću adresu:  5 rue Christiani, 75018 Pariz. U skladu sa zakonom, troškove povraćaja proizvoda snosi kupac.

  U slučaju povlačenja Korisnika, GiftedLab će izvršiti povraćaj sredstava za Proizvod(e) i/ili Uslugu/Usluge koji su bili predmeti prava na odustanak istim sredstvima plaćanja kao i za početnu transakciju, osim ako se korisnik izričito ne složi sa drugačijim sredstvima. U svakom slučaju, ovaj povraćaj ne povlači sa sobom nikakve troškove za Korisnika.. Refundacije se vrši što je pre moguće, a najkasnije 14 dana od dana kada je GiftedLab obavešten o odluci Korisnika/Kupca da odustaje od Porudžbine.

  U skladu sa članom L.221-23 Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik/Kupac je obavešten da je odgovoran GiftedLab za amortizaciju proizvoda , koji je vraćen nakon izvršenja njegovo/njenog prava na odustanak. Koje proizilazi iz rukovanja koje nije neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i pravilnog funkcionisanja ove ili one robe.

  9. ČLAN 9 : LIČNI PODACI

   Svi lični podaci koje obrađuje GiftedLab, se radi u skladu sa našom politikom privatnosti koji prihvatate kao deo ovih UK (Uslova korišćenja).

  10. ČLAN 10 : GARANCIJA ZA USLUGE I PROIZVODE GIFTEDLAB-a

  • Pravna garancija za sve korisnike/kupce

  U skladu sa članovima 1641 do 1643 Zakona o zaštiti potrošača, GiftedLab je vezan garancijom proizvoda protiv skrivenih nedostataka koji proizvode čine neprikladnim za upotrebu za koju su namenjeni, ili koji umanjuju ovu upotrebu toliko da ih kupac ne bi kupio ili bi dao nižu cenu da ih je poznavao.

  • U slučaju postojanja skrivenog nedostatka, kupac mora da odreaguje u kratkom roku, u skladu sa članom 1648 Građanskog zakonika i može birati između povraćaja proizvoda sa skrivenim nedostatkom u zamenu za potpuni povraćaj novca ili zadržavanja uz delimičnu refundaciju.
  • GiftedLab neće biti odgovoran za bilo kakvu garanciju proizvoda očiglednih nedostataka za koje je kupac mogao ili trebao znati u trenutku kupovine. Slično tome, GiftedLab odgovara samo za skrivene nedostatke za koje je znao u trenutku prodaje i za koje nije upozorio kupca.
  • Dodatna pravna garancija za korisnike koji imaju status kupaca

  U skladu sa članom 1649 francukog Građanskog zakonika (quater article 1649 the Civil Code) kupac koji je potrošač takođe ima dvogodišnju zakonsku garanciju za sve nedostatke usaglašenosti koji su postojali u vreme isporuke proizvoda i koji su se pojavili u roku od dve godine od isporuke. Garancija uključuje popravku ili zamenu neispravnog proizvoda bez troškova za potrošača.

  Međutim, ako se takav popravak ili zamena pokažu nemogućim, nesrazmernim GiftedLab-u ili bi mogli stvoriti ozbiljne neprijatnosti potrošaču, može se ponuditi potrošaču odgovarajuće umanjenje ili povraćaj novca, pod uslovom da potrošač vrati oštećene proizvode. U slučaju da posebni rezervni delovi ili dodaci potrebni za popravku nisu više dostupni kod proizvođača, GiftedLab neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak upotrebe proizvoda. Potrošač je dužan da pismenim putem obavesti GiftedLab o postojanju nedostataka usaglašenosti, u roku od najviše dva meseca od dana kada je primetio nedostatak, zbog gubitka prava na potraživanje.

  Samo faktura, račun ili obrazac za porudžbinu služiće kao potvrda kupca o garanciji za GiftedLab. Ove dokumente kupac mora čuvati I predstaviti u originlanoj verziji. Garantni period počinje od datuma navedenog u ovim dokumentima. Ova garancija se ne primenjuje ako je kvar nastao usled zloupotrebe, spoljnih uzroka, nepravilnog održavanja, uobičajenog habanja ili bilo koje upotrebe koja nije u skladu sa uputstvima proizvođača ili GiftedLab-a. U slučaju oštećenja, krađe ili gubitka popravljenog proizvoda, odgovornost kompanije GiftedLab u svakom slučaju biće ograničena na nabavnu cenu proizvoda. GiftedLab neće biti odgovoran za gubitak ili reprodukciju podataka pohranjenih u ili putem elektronskih uređaja vraćenih na popravak.

  • Garancija na pružene usluge

  GiftedLab se obavezuje da će usluge obavljati na profesionalan način.

  Obaveze GiftedLab-a u vezi sa kursevima, radionicama, sesijama savetovanja/podučavanja. testovima ličnosti, webinarima, obukom, vođenim diskusijama /grupama za podršku, konferencijama (kao i grupama za proučavanje knjiga i prodajom sažetaka knjiga) ograničene su na strogu obavezu sredstava. GiftedLab ni u bilo kom slučaju neće biti odgovoran ako se ne mogu postići rezultati koje očekuje korisnik.

  11. ČLAN 11 : PRAVNE I TRGOVINSKE GARANCIJE

  • Svi proizvodi koje GiftedLab nudi podležu zakonskoj garanciji usaglašenosti predviđenoj zakonom, a posebno članovima L.217-4, L.217-5 i L.217-12 Zakona o potrošačima, kao i garanciji skrivenih nedostataka predviđeno članovima 1641 i 1648, prvi paragraph Građanskog zakonika :

  Proizvod koji nije usaglašen biće zamenjen ili popravljen u skladu sa troškovima predviđenim Zakono o zaštiti potrošača.
  Pravna garancija usaglašenosti primenjuje se nezavisno od bilo koje komercijalne garancije koja je možda data.

  Dakle, Korisnik :

  • Ima rok od dve (2) godine od isporuke proizvoda da pokrene postupak zbog neusaglašenosti proizvoda.
  • Je izuzet od dokazivanja postojanja neusaglašenosti robe tokom deset (10) meseci nakon isporuke proizvoda
  • Mogu da biraju između popravke ili zamene proizvoda, podložno uslovima troškova utvrđenim u članu L. 217-9 francuskog Zakona o zaštiti potrošača.

  Pored toga, Kupac se takođe može pozvati na zakonsku garanciju za skrivene nedostatke na prodatoj stvari, kao što je definisano članovima 1641 i dalje Građanskog zakonika. Pravna garancija za skrivene nedostatke nadoknadi proizvod koji se pokazao neprikladnim za za svoju namenu.

  Garancija za skrivene nedostatke omogućava kupcu da se zaštiti od skrivenih nedostataka u kupljenom proizvodu koji sprečavaju njegovu upotrebu ili utiču na njega do te mere da ga kupac ne bi kupio.

  Kupac tada ima izbora između dve mogućnosti: da zadrži proizvod i zatraži umanjenje cene, ili da vrati proizvod i zatraži povraćaj plaćene cene, u skladu sa članom 1644 Građanskog zakonima.

  • Ako Korisnik veruje da je primio/la proizvod/uslugu za koju smatra da je neizpravna ili neusaglašena, on/ona treba da kontaktiraju GiftedLab, što je pre moguće nakon prijema Porudžbine, na sledeću imejl adresu: miona@giftedlab.org, ili preporučenom poštom sa potvrdom o prijemu pošiljke na sledeću adresu: 5 rue Christiani, 75018 Pariz, navodeći sporni nedostatak ili neusklađenost.
  • Na Korisniku je da pruži bilo kakav dokaz za označavanje očiglednih nedostataka i/ili anomalija. Korisnik mora omogućiti GiftedLab-u da nastavi sa uočavanjem ovih nedostataka ili anomalija i da ih, ako je potrebno, otkloni. Korisnik će se uzdržati od intervenisanja ili uplitanja treće strane u tu svrhu.

  Korisnik će se uzdržati od intervenisanja ili intervencije treće strane u tu svrhu.

  • Ako GiftedLab potvrdi nedostatke i/ili manjkavost, Korisniku će uputiti uputstva kako da postupi nakon razmatranja žalbe, I ako je potrebno, zameniće proizvod za koji je GiftedLab utvrdio nedostatak ili manjkavost.
  • U slučaju da zamena proizvoda nije moguća, GiftedLab će biti dužan da Korisniku refundira novac u roku od četrnaest dana od prijema proizvoda. Povraćaj sredstava će se izvršiti na predlog GiftedLab-a kreditiranjem bankarskog računa Korisnika, s tim što će Korisnik moći da izabere drugi način povraćaja novca od ponuđenog.

  12. ČLAN 12: ODGOVORNOST

  • GiftedLab ne garantuje nesmetan rad obavljanja Usluga bez grešaka, a posebno, GiftedLab neće snositi odgovornost u slučaju prekida pristupa Platformi zbog operacij aodržavanja, ažuriranja ili tehničkih poboljšanja.
  • GiftedLab ne garantuje da na Platformi neće biti kvarova, grešaka ili bagova, ili da će kvarovi, greške ili bagovi biti ispravljeni ili da će raditi bez da je GiftedLab odgovoran za kvarove izazvane sofverom treće strane.
  • Pristup Uslugama namenjenim korisnicima se dešava putem naloga i lozinke. Prilikom. registracije, svaki Korisnik će dobiti korisničko ime (login) i lozinku. Korisnik se obavezuje da će svoju lozinku čuvati u tajnosti i da je neće nikome otkriti u bilo kom obliku. Korisnik ostaje odgovoran za upotrebu svog korisničkog imena i lozinke.
  • Ni u kom slučaju GiftedLab neće biti odgovoran za bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu koju je pretrpeo Korisnik ili bilo koja treća strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakav gubitak dobiti, nesrećne investicije, netačne ili oštećene datoteke ili podatke, gubitak slike ili posla, gubitak prometa ili dobiti, gubitak volje ili gubitak mogućnosti na bilo koji način ili po bilo kom osnovu.
  • Pored toga, GiftedLab neće biti odgovoran za kašnjenje ili neuspeh u izvršavanju vogo ugovora izazvanu višom silom, kako je definisano sudskom praksom francuskih sudova. Pored toga, Giftedlab neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili neuspehe usled više sile ili događaja koji su van kontrole ili zbog Korisnika ili treće strane.
  • Izričito je dogovoreno da GiftedLab može biti odgovoran samo u slučaju dokazane krivice za direktnu i predvidljivu štetu, koju je isključivo prouzrokovao GiftedLab da ispuni svoje obaveze, izuzimajući indirektnu štetu, gubitak dobiti, promet, klijentelu, informacije, komercijalne predrasude ili zabranu proizvodnje potraživanja.
  • U slučaju da se utvrdi da je GiftedLab odgovoran u izvršavanju ovih Uslova korišćenja, Korisnik neće imati pravo na bilo kakvu nadoknadu ili štetu osim (i) povraćaja plaćanja koje je Korisnik već izvršio za taj deo Usluge u slučaju kršenja ili se otkrije greška koja se pripisuje GiftedLab-u ili (ii) neplaćanje za taj deo Usluge.
  • U slučaju da Korisnik dokaže postojanje grube nepažnje ili prevare od strane GiftedLab-a, gubitak za koji Korisnik može tražiti nadoknadu uključuje samo materijalnu štetu koja proizilazi direktno iz greške koja se pripisuje GiftedLab-u, izuzimajući bilo koju drugu štetu, I ni u kom slučaju ne sme preći 75% (bez poreza) iznosa koji je Korisnik stvarno platio u izvršenju naloga za Uslugu. Takođe, ukoliko bi GiftedLab odgovarao, ni pod kojim okolnostima ne bi mogao da se složi da Korisniku nadoknadi indirektnu štetu ili štetu čije postojanje i/ili kvantitet ne bi bili potvrđeni dokazima.
  • Korisnik je odgovoran da sazna za bilo kakva ograničenja ili obaveze koje doržava nameće za naručene proizvode. GiftedLab ne može biti odgovoran ako se kupac suoči s abilo kojim ograničenjima ili dodatnim porezima koje treba platiti zbog politike koju je u tom pogledu usvojila njegova država.
  • GiftedLab ne može biti odgovoran za štetu nastalu zloupotrebom jednog od njegovih Proizvoda/Usluga ili nepoštovanjem mera predostrožnosti prilikom upotrebe i uslova higijene, skladištenja i bezbednosti tokom upotrebe jednog od svojih Proizvoda/Usluga.
  • Sajt može sadržati linkove koji vode do drugih web lokacija koje GiftedLab ne uređuje ili ne ne kontroliše, a koji ne može biti odgovoran za rad, sadržaj ili bilo koji element prisutan ili dobijen putem ovih web lokacija.
  • Korisnik je potpuno upoznat sa odredbama ovog člana, a posebno sa gore pomenutim garancijama i ograničenjima odgovornosti, bitnim uslovima bez kojih GiftedLab nikada ne bi sklopio ugovor.

   13. ČLAN 13 : PRIMENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

  • Ovi Uslovi korišćenja se upravljaju i tumače u skladu sa francuskim zakonom, bez obzira na princip kolizije zakona. U odsustvu sporazumnog rešavanja sporova između strana, nadležni francuski sudovi biće pozvani da reše spor.
  • Svaki spor u vezi sa proizvodima ili uslugama koje isporučuje Izdavač /Miona Majstorović Lemaître/GiftedLab, kao i svaki spor koji se odnosi na validnost, tumačenje ili izvršenje ovih opštih uslova, podleže francuskom zakonu i isključivoj nadležnosti francuskih sudova u nadležnosti pariškog Apelacionog suda.
  • U slučaju spora koja proizilazi iz tumačenja i/ili izvršenja ovih Uslova korišćenja, Korisnik može odlučiti da spor sa GiftedLab-om preda konvencionalnom postupku posredovanja (medijacije) ili bilo kom drugom načinu alternativnog rešavanja spora.
  • Sporazumno rešavanje sporova

  U slučaju spora, stranke se obavezuju, pre bilo kog upućivanja sudiji, da podnesu svoj spor još jednom, (1) sudskom izmiritelju izabranom između članova njihove profesije. Od datuma svog imenovanja, izmiritelj će imati rok od dva (2) meseca da nađe prijateljsko rešenje spora između strana. Tokom pomirenja nijedna strana ne može pokrenuti pravni postupak.

  Ako se u tom vremenskom roku ne može postići sporazumni dogovor, stvar se može podneti nadležnom sudu.

  U hitnim slučajevima, radi zaustavljanja očigledno nezakonitog poremećaja ili sprečavanja neposredne štete, stranke uvek mogu izdati nalog.

  • Podseća se da je svaki mogući spor u vezi sa validnošću, tumačenjem ili izvršenjem ovih Uslova korišćenja podložan građanskim sudovima, u slučaju da se pokaže da je mirno rešenje nemoguće.

  14. ČLAN 14: POTROŠAČKI OMBUDSMAN

  Korisnik je ipak obavešten da njegov / njen spor može ispitati Potrošački Ombudsman samo ako može dokazati da je prethodno pokušao/la da svoj spor reši direktno sa  GiftedLab-om pismenom žalbom poslatom preporučenim pismom sa potvrdom prijema i da ova žalba nije uspela ili je ostala bez odgovora u roku od dva (2) meseca.

  • U skladu sa članovima L.612-1 do L.612-5 francuskog Zakona o zaštiti potrošača, svaki potrošač ima pravo da se besplatno obrati potrošačkom posredniku radi mirnog rešavanja spora sa profesionalcem,. Sa tim ciljem, Izdavač/Miona Majstorović Lemaître/GiftedLab garantuje potrošaču Korisniku efikasno pribegavanje sistemu posredovanja potrošača.
  • U skladu sa odredbama francuskog Zakona o zaštiti potrošača koji se odnose na mirno rešavanje sporova sa Mionom Majstorović Lemaître/GiftedLab, Potrošač je obavešten da u svakom slučaju može posegnuti za konvencionalnom medijacijom, posebno sa Centrom za posredovanje i arbitražu Pariza (u daljem tekstu „CMAP“) za bilo koji spor koji se odnosi na isporuku dobra I usluga, pod uslovom da se ispune uslovi prihvatljivosti njegovog zahteva.
  • Uslugu posredovanja možete koristiti za potrošačke sporove vezane za porudžbinu na Internetu.
  • Da biste saznali kako da kontaktirate Ombudsmana: Kako biste saznali o ovim uslovima i kako biste kontaktirali CMAP, Potrošač mora posetiti web stranicu : www.cmap.fr ili poslati poštom na sledeću adresu:  CMAP-Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008, Paris, France ili putem imejla: consommation@cmap.fr.
  • Na kraju, podsećamo da medijacija nije obavezna, već se samo predlaže u cilju rešavanja sporova izbegavanjem obraćanja sudovima.
  • Korisnik takođe može posetiti evropsku platformu za rešavanje sporova koju je uspostavila Evropska komisija na sledećoj adresi, oja navodi sva tela koja su odobrena za rešavanje sporova u Francuskoj : https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  Ako ovaj postupak posredovanja ne uspe ilia ko Korisnik želi da pokrene postupak pred sudom, primenjivaće se pravila procedure Građanskog zakonika.

  15.  ČLAN 15: JEZIK UGOVORA

  • Ugovor je napisan na francuskom jeziku. Može se obezbediti prevod na strani jezik u informativne svrhe. U slučaju kontraindikacije, samo će francuska verzija imati prednost među stranama.

  16. ČLAN 16: LISTA ZABRANE POZIVA

  • Korisnik ima mogućnost besplatne registracije na BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr) listi protivljenja proveravanju preko telefona kako sa njim profesionalac ne bi više radio anketu preko telefona sa kojim nema trenutno nikakav ugovorni odnos, u skladu sa zakonom br°2014-344 od 17.og marta 2014. koji se odnosi na potrošnju.
  • Bilo koji potrošač može se besplatno upisati na ovu listu na https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php.

  Dodatak 1

  IZJAVA O ODUSTANKU

  Miona Lemaître
  5 rue Christiani, 75018 Paris
  miona@giftedlab.org
  +336 11 73 23 66

  Ovim pismom vas obaveštavam o odustajanju od ugovora o prodaji dole navedenih proizvoda/usluga:
  Naručeno dana :
  Primljeno dana:
  Broj proudžbine:
  Ime klijenta:
  Adresa kupca:
  Datum:
  Potpis kupca: